søndag den 23. marts 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014

Hermed indkaldes til den ordinære årlige generalforsamling i Horsens Skakforening, som afvikles:
 
Tirsdag d. 8. april, 2014 kl. 19.00
 
i vores lokaler på ASV. Tordenskjoldsgade 23 med følgende dagsorden;
 
1.Valg af dirigent.
 
2. Bestyrelsens ”force majeure klausul”. Punktet udgår.
 
3. Formandens beretning. I beretningen skal formanden gøre status over det seneste års begivenheder i foreningen og redegøre for bestyrelsens mål i det kommende år.
 
4. Kassererens beretning. Kassereren skal med anvendelse af bilag redegøre for regnskabsåret, som går fra 1.januar til 31.december, 2013.
 
5. Kontingent. Kassereren har pligt til at fremsætte forslag til det kommende års kontingentsatser. Seniorer betaler fuld takst. Pensionister, juniorer og skoleskak-spillere betaler en lavere takst.
 
6. Valg til bestyrelsen.
Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for en  periode på to år.
På valg; formand Tim Bjerre, bestyrelsesmedlem Søren Jørgensen og Anders Munch. Alle modtager genvalg.
Kasserer Morten Jensby ønsker at stoppe og derfor skal vi have valgt en ny kasserer.
 
7. Valg af 1 revisorer. Valgene gælder for en periode på et år. Revisoren skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling.
 
8. Indkomne forslag. Bestyrelsen har pligt til at sætte indkomne forslag fra foreningens medlemmer på dagsordenen, såfremt de er i overensstemmelse med vedtægternes §4.
 
9. Eventuelt. Alle spørgsmål vedrørende foreningens anliggender kan rejses, men der kan i denne  forbindelse ikke træffes beslutninger, fordi det er i strid med vedtægternes §4.
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen jævnfør vedtægternes §4 på adressen:
 
Skovvej 2, Egebjerg, 8700 Horsens eller på tim@tjec.dk
 
Vel mødt!

 

 

 
 

Ingen kommentarer: