onsdag den 24. marts 2010

Referat fra Generalforsamling tirsdag d. 23. marts

I aftes tirsdag den 23.marts kl. 19 startede Generalforsamlingen i Horsens Skakforening anno 2010. Her følger et længere referat fra Generalforsamlingen, hvor 10 af klubbens 18 medlemmer var til stede.

Hele Bestyrelsen var til stede, altså Formand Mogens Buch, Kasserer Leif Dueholm, Webmaster Anders Munch samt Næstformand Tim Bjerre og Søren Grymer-Hansen.

Derudover var fem af klubbens øvrige medlemmer til stede, nemlig Niels Møller Andersen, Erik Pedersen, Søren Würtz Jørgensen, Ole Ryevad og Eigil Straarup.

Punkt 1: Valg af Dirigent. Tim Bjerre foreslog på Bestyrelsens vegne Eigil Straarup som Dirigent. Eigil Straarup var parat til at modtage valg som Dirigent. Der var ingen andre kandidater, og Eigil Straarup blev valgt med akklamation.

Punkt 2: Bestyrelsens ”Force majeure klausul”. Punktet udgik, da Bestyrelsen ikke i indkaldelsen til Generalforsamlingen ønskede at bruge klausulen.

Punkt 3: Formandens beretning. Formand Mogens Buch redegjorde kort for det forgangne års vigtigste begivenheder. Horsens Lang Weekend blev fremhævet som årets højdepunkt, og derudover gjorde formanden også status over Horsens Skakforenings sæson i holdkampene i Mesterrækken samt resultaterne i Vinterturneringen og Bymesterskabet, der dog ikke er færdigt endnu. Formanden nævnte også de 3 foredrag i årets løb med IM Klaus Berg, samt foredrag af klubbens egne medlemmer Henrik Mortensen og Eigil Straarup. Han nævnte også Gågade-matchen mod Evans/Vejle på Søndergade i august 2009. Endelig rettede han på klubbens vegne en tak til Marianne og Judy for deres kolossale arbejdsindsats under ”Den Lange”.
Målsætningerne for den kommende sæson er at lave en Horsens Lang Weekend 2010, som får endnu flere deltagere end de 43 deltagere i 2009, flere titelholdere og en turnering, som forhåbentlig også giver et lidt større overskud til klubkassen! Det er også et mål for det kommende år, at der igen skal spilles to Gågade-matcher mod Evans/Vejle, fordi det er en mulighed for klubben for at profilere sig udadtil. Endelig har Bestyrelsen en målsætning om at øge klubbens medlemsantal. I slutningen af formandsberetningen gjorde Mogens Buch opmærksom på, at han trækker sig som formand og meget gerne vil udtræde helt af Bestyrelsen, hvis der under punkt 6 bliver mulighed for det.
Få øjeblikke og et par spørgsmål senere godkendte Generalforsamlingen formandens beretning, da alle stemte for den.

Punkt 4: Kassererens beretning. Kasserer Leif Dueholm gjorde med anvendelse af en ret omfattende oversigt over bilag rede for regnskabsåret 2009, som for Horsens Skakforening mundede ud i et underskud på 26,57 kr. Efter kassererens beretning og nogle få spørgsmål vedtog Generalforsamlingen enstemmigt kassererens beretning.

Punkt 5: Kontingent. Kasserer Leif Dueholm foreslog uændret kontingent for den kommende sæson, hvilket vil sige 450 kr. per halve år for seniorer og 225 kr. per halve år for juniorer og pensionister. Kassereren har en klar forventning om, at der ikke sker nogen ændringer i kontingentsatserne i forbindelse med Dansk Skak Unions Delegeretmøde i påsken, fordi de sidste år satte kontingentet op løbende hen over to år. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt kassererens forslag.

Punkt 6: Valg til Bestyrelsen. Formand Mogens Buch og webmaster Anders Munch var på valg. Mogens Buch modtog som nævnt i formandens beretning ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Tim Bjerre som ny formand. Ingen andre kandidater blev bragt i spil. Derefter vedtog Generalforsamlingen enstemmigt og med akklamation, at Tim Bjerre bliver ny Formand for Horsens Skakforening. Anders Munch, der også var på valg, meddelte, at han var villig til at modtage genvalg til endnu en periode. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med akklamation, at Anders Munch genvælges. Endelig spurgte Bestyrelsen, om Søren Würtz Jørgensen var interesseret i at blive valgt som menigt medlem til en 2-årig periode i Bestyrelsen. Søren sagde ja tak til opfordringen, hvorefter Generalforsamlingen enstemmigt og med akklamation valgte ham ind i Bestyrelsen. Foreningens nye formand takkede den afgående formand Mogens Buch for den indsats, han har ydet i klubbens organisatoriske arbejde i de seneste 12 år.

Efter valgene til Bestyrelsen i aftes ser Bestyrelsen i Horsens Skakforening således ud. I parentes er nævnt, hvornår de hver især næste gang er på valg til endnu en 2-årige periode;

Formand: Tim Bjerre (2012)
Kasserer: Leif Dueholm (2011)
Webmaster: Anders Munch (2012)
Søren Grymer-Hansen (2011)
Søren Würtz Jørgensen (2012)

Punkt 7: Valg af to revisorer. Anders Munch og Ole Ryevad var begge på valg til endnu en 1-årig periode. Begge var indstillede på at tage endnu en periode. Generalforsamlingen genvalgte dem begge enstemmigt og med akklamation.

Punkt 8: Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 9: Eventuelt. Under eventuelt var der en debat, som varede over en time. Derfor kommer der her blot de væsentligste konklusioner fra debatten i punktform;

• Formand Tim Bjerre og Søren Grymer-Hansen var til Generalforsamling i 5.hovedkreds i lørdags 20.marts. De gav en kort redegørelse for de vigtigste beslutninger og debatter fra den Generalforsamling, som herefter var genstand for livlig debat på Generalforsamlingen.

• Søren Grymer-Hansen foreslog, at Horsens Skakforening ansøger om at blive vært for finalen i holdturneringen i Mesterrække 1 i fusionen mellem 4.hovedkreds og 5.hovedkreds i foråret 2011. Generalforsamlingen gav i aftes opbakning til forslaget, såfremt de praktiske og organisatoriske forudsætninger for værtskabet er i orden.

• Bestyrelsen er endnu ikke klar over, om de vil være i stand til at repræsentere klubben ved Dansk Skak Unions Delegeretmøde i påsken. Hvis ikke det bliver tilfældet, så er det meget sandsynligt, at Henrik Mortensen som ved tidligere lejligheder tilbydes at repræsentere klubben ved afstemningerne på Delegeretmødet.

• Bestyrelsens målsætning om at øge medlemsantallet i den kommende sæson blev genstand for en livlig debat, som resulterede i, at Søren Würtz Jørgensen og Eigil Straarup i den kommende sæson skal stå i spidsen for en kampagne, som skal forsøge at indfri målsætningen. Jørgensen og Straarup skal senere finde ud af, hvordan det skal kommunikeres ud til offentligheden, hvem der er målgruppen, hvordan det rent praktisk skal foregå etcetera. Andre af klubbens medlemmer kan og vil blive inddraget i kampagnen, der kommer til at foregå i næste sæson, fra september 2010 frem til påsken 2011.

• Der var også en livlig debat om, hvordan man kan øge aktivitetsniveauet i klubbens daglige liv. I den forbindelse blev der fremsat en hel række forskellige synspunkter, men det førte ikke frem til nogen klare konklusioner.

• Horsens Lang Weekend 2009 blev også diskuteret ivrigt. Der var bred enighed om, at det i alle henseender var en fantastisk glæde, at turneringen er kommet så stærkt tilbage. Konklusioner var der ingen af, men der var bred enighed om, at ”Den Lange” anno 2010 har gode muligheder for at blive endnu bedre. Bestyrelsen kunne i øvrigt fortælle, at der allerede er åbnet for online-tilmelding på klubbens hjemmeside, og indtil videre er der fem tilmeldte deltagere.

• Herefter sluttede Generalforsamlingen anno 2010 kl. 21.15 med at der traditionen tro blev råbt et trefoldigt ”hurra og længe leve” for Horsens Skakforening.

søndag den 21. marts 2010

Generalforsamling nu på tirsdag d. 23 marts kl. 19:00

Så er der generalforsamling i klubben og bestyrelsen håber på et talstærkt fremmøde.

Aktivitetsniveauet er blevet øget gennem det seneste årstid og der er sket meget. Det er derfor vigtig at vi ikke bare læner os tilbage men skuer fremad.
Derfor vil det være rigtig godt at så mange som muligt møder op så vi kan få drøfte tingene igennem og derved få lagt en plan sammen for fremtiden.

Vi ses!

onsdag den 17. marts 2010

Ændring grundet aflysning af 5. runde tirsdag d. 16. marts

Vi var desværre ikke blevet oplyst at vores klublokaler ikke var disponible tirsdag d. 16. marts, hvilket vi først opdagede samme dag omkring kl. 17:15

Derfor måtte vi desværre aflyse 5. runde i allesideste øjeblik, hvilket ikke er tilfredsstillende. Vi beklager dette meget og kan helt klart forstå utilfredsheden, men vi vidste det ikke og kunne derfor ikke gøre andet.

På grund af generalforsamling d. 23. marts, samt at d. 30. marts falder i påsken, har vi været nød til at forskyde turneringen med yderlig en uge. Spillerunderne er nu:

6/4 Byturnering 5. runde og Drop-in Grand Prix
13/4 Byturnering 6. runde og Drop-in Grand Prix
20/4 Byturnering 7. runde og Drop-in grand prix

tirsdag den 16. marts 2010

Rundelægningen i byturneringen d. 16. marts

Hermed følger aftenens rundelægning i byturneringen d. 16. marts:

Mogens Buch (H) - Niels M. Andersen (S)
Leif Dueholm (H) - Erik Pedersen (S)
Anders Munch (H) - Lennart Wiig (S)
Kim Nielsen (H) - Søren Jørgensen (S)
Søren Grymer-Hansen (H) - Brian Hamann (S)

lørdag den 13. marts 2010

Horsens kom i centrum!, update m. billede og parti.

Så skal vi se et parti fra sidste weekend men vi lægger ud med et billede af klubbens udsendte til denne sidste holdkamp.


Bagerst fra v.: Erik, Eigil, Kurt og Anders
Forest fra v.: Ole, Tim, Henrik og Peter

Henrik ydmygede sin modstander med positionelle midler. Klimakset kom, da han jagede modstanderens dronning ind i en skammekrog på a8. Det ser man ikke så tit i skak!

Hvid: Henrik Mortensen, Horsens.
Sort: Mogens Nielsen, Centrum/Esbjerg.

1.e2-e4, c7-c5
2.Sg1–e2!?, d7-d6
3.c2-c4, Sg8-f6
4.Sb1–c3, Sb8-c6

Via en fiks trækomstilling har Henrik fået drejet partiet ind i den Sicilianske Maroczy-variant, præcis som han ønskede på forhånd.
5.d2-d4, c5xd4
6.Se2xd4, g7-g6
7.f2-f3, Lf8-g7
8.Lc1–e3, 0–0
9.Dd1–d2, Lc8-d7
10.Sd4-c2!?,
-
For Henrik haster det ikke med at få byttet officerer. Især ikke på dronningefløjen, hvor han nu tiltvinger sig en positionel overvægt.
10. - , Dd8-a5
11.Lf1–e2?!, -

Bedre var 11.Tb1, eventuelt fulgt af b2-b3.
11. - , Tf8-c8
12.0–0, Sc6-e5
13.b2-b4, Da5-c7
14.Sc2-a3, a7-a5?

En klar positionel svækkelse af den sorte stilling. Trækket efterlader feltet b6 helt åbent, og med sit næste træk får Henrik for alvor terrænfordel.
15.b4-b5!, Ld7-e6
Med remistilbud. Det overvejede Henrik naturligvis slet ikke at tage imod. Sort kan ikke slå på c4, så Henrik kan fuldstændig risikofrit spille videre på gevinst.
16.Ta1–c1, Dc7-d7?
Dårligt. Bedre var Dd8 øjeblikkeligt. Sort kan som nævnt ikke slå på c4, f.eks. 16...Sxc4 17.Sxc4,Lxc4 18.Lxc4,Dxc4 19.Sd5. Sort mister en kvalitet eller dronningen for et tårn.
17.Sc3-d5, Le6xd5
Tvunget på grund af truslen 18.Sb6. Endelig ikke 17...Sxd5? 18.cxd5, der koster løberen.
18.c4xd5, Dd7-d8
19.Tc1xc8, Ta8xc8
20.b5-b6, g6-g5?

Panik før lukketid, fordi sort er kørt positionelt over og reagerer i afmagt. Henrik regnede på 20...Tc5 21.Lxc5,dxc5 22.Dxa5, som selvfølgelig også er håbløst for sort.
21.Tf1–c1, g5-g4
22.Tc1xc8, Dd8xc8
23.Dd2-c1, Dc8-d7

Slutspillet efter 23...Dxc1+ 24.Lxc1 er håbløst for sort, fordi hans officerer er dårligt koordinerede, og fordi bønderne på a5 og b7 sidder lige så løse som et barns rokketænder.
24.Le2-b5, Dd7-d8
25.Dc1–c7, Dd8-a8
En dronning i skammekrogen! Det ser man ikke så tit, men her er det et symptomatisk billede af, hvor nedspillet sort er!
26.f3-f4, Opgivet, 1–0.
Hvid vinder uanset hvad på grund af bonden på b6, som ikke kan stoppes. 26...Sg6 strander på 27.Lc6!, hvorefter dronningen i skammekrogen står over for noget, der mest af alt minder om en fuldbyrdet voldtægt. Begået af løberen på c6! Endelig skal det med, at 26...Se8 27.Dxe7 koster én af springerne livet, så det er nemt at forstå, at esbjergenseren havde fået nok.

søndag den 7. marts 2010

Horsens kom i centrum!

I eftermiddags vandt Horsens Skakforenings hold i Mesterrækken med 5-3 over oprykningskandidaterne Centrum fra Esbjerg. Da Varde samtidig vandt med hele 7-1 over Mesterrækkens agterlanterner fra Stouby, så blev det Varde, der overhalede Centrum indenom og løb med oprykningsbilletten til 2.division. Dermed kan man roligt sige, at vi kom i Centrum ved finalestævnet i Varde!

Ellers skal det også lige nævnes, at værterne inden kampstart sørgede for, at der blev taget holdbilleder af alle otte hold. Godt initiativ, Varde! Vi regner med at få fat i vores holdbillede inden længe og bringe det her på siden. Med de ord retter vi blikket mod vores rundekort i dag;

1.Mogens Nielsen-Henrik Mortensen 2
2.Iver Poulsen-Kurt Schlott 2
3.Poul Grydholt Jensen-Peter Berg X
4.Brian Isaksen-Anders Munch 1
5.Torben Olsson-Eigil Straarup X
6.Jens Nielsen-Ole Ryevad 1
7.Andreas Kinch-Erik Pedersen 2
8.Jens Arne Christensen-Tim Bjerre 2

Først færdig var undertegnede Eigil Straarup, og jeg bliver nødt til igen i dag at undskylde over for mine holdkammerater. Nøjagtigt som mod Kolding for to uger siden, så fik jeg i dag en kæmpe fordel, og det er ganske enkelt for ringe, at jeg ikke udnyttede det! I åbningen lykkedes det Eigil at få fat i en bonde og siden endnu én, uden at Torben Olsson havde nogen reel kompensation for dem. Eigil valgte helt unødvendigt at give den ene af dem tilbage for at føre midtspillet over i et slutspil med en merbonde og løberparret, og det havde sådan set også været godt nok. Men det var ikke godt nok, at Eigil så lavede en helt banal amatørfejl, som kostede bonde nummer to. Dermed var der intet tilbage, måske bortset fra et uligefarvet løberslutspil med en merbonde, men det havde været næsten umuligt at vinde. Derfor tog Eigil desillusioneret imod Torbens veltimede remistilbud.

Kort tid efter satte Erik Pedersen kronen på værket i en helt anderledes stilfuld gevinst over Andreas Kinch. Med de hvide rokerede Erik langt i en Siciliansk Dragevariant, og han fik hurtigt fordel, fordi Andreas spillede forkert og aldrig rigtig fik gang i noget på dronningefløjen. Erik fik derimod hurtigt himmel og hav til at stå i ét på kongefløjen, hvor hans tropper uimodståeligt rullede frem. Efter bare 26 træk valgte esbjergenseren at kaste håndklædet i ringen, da han stod over for en udækkelig mat i to træk.

Dagens første remis stod Peter Berg for. Peter spillede med de hvide sin patentopstilling mod Kongeindisk, men som partiet formede sig, så gik det vel nærmest over i Benoni. Her er der sandt at sige ikke ret meget at berette om. Efter 2½ times spil havde de fået nok af det og tog remis i et parti, som Peter sandsynligvis havde glemt, inden vi var hjemme i Horsens!

Anderledes lystigt gik det for sig på 8.bræt, hvor vores efterhånden hårdt prøvede holdleder Tim Bjerre endelig fik sæsonens første gevinst på tavlen i dag. Han havde sort, og med sin hollænder fik han hurtigt et solidt greb om partiet. Tim vandt en bonde, da Jens Arne var nødt til at ofre en bonde for ikke at blive sat mat. Senere vandt han endnu én, og selvfølgelig stod han overvældende. Det har Tim gjort et par gange i løbet af sæsonen. I dag fik han heldigvis ikke gummiarm men holdt hele vejen hjem. Han tog en lille omvej, men han fandt en sikker vej til gevinsten. Jens Arne opgav, da stillingen blev vekslet til et dronningeslutspil med to horsensianske merbønder. Godt, at Tim fik den her oplevelse at lukke sæsonen på. Han havde jo egentlig sat sig selv af holdet til i dag, men et afbud fra Morten Jensby fik ham tilbage i dagens startopstilling.

Et kvarters tid senere vandt ”årets gæst” Henrik Mortensen over Mogens Nielsen i en flot og stilren, positionel afklapsning. Henrik bor jo på Frederiksberg i København, og derfor er det af indlysende grunde ikke hverdagskost, at han spiller holdkampe for os. Men det gjorde han altså i dag, og det gik ud over Mogens Nielsen. Allerede efter åbningen fik Henrik en klar fordel i kraft af sin voldsomme terrænovervægt på dronningefløjen. Efter 15 træk tilbød esbjergenseren remis, men da stod Henrik allerede så godt, at han ikke kunne overveje tilbuddet seriøst. Herefter kvaste Henrik sin modstander på dronningefløjen, og Mogens smed håndklædet i ringen efter 26 træk, da hans dronning var lukket inde på a8 og stod foran en fuldbyrdet gruppevoldtægt – begået af Henriks officerer! Stærkt spillet, Henrik! Lige i Bochum-skolens ånd! Du kan godt være bekendt at sætte dig selv på Macholisten i næste uge!

Anderledes usikkert gik det til, at Kurt Schlott vandt over Iver Poulsen, men han fik altså sejren i land. Kurt kom slet ikke ud af startblokken, og der er vist bred enighed om, at Iver nærmest stod til gevinst efter de indledende manøvrer. Senere i partiet mistede Iver fokus (lidt a la undertegnede, blev vi enige om!) og det banede vejen for et comeback for Kurt. Han greb chancen, og vi skal være meget glade for, at det her point kom med hjem til Horsens.

Efter lidt mere end fire timer ved brættet måtte Anders Munch resignere mod Brian Isaksen. Anders kom egentlig fint fra start, men i midtspillet valgte Isaksen at nuppe en bonde på a7, som Anders vurderede, at han ikke var i en position til at tage. Isaksen fik i stedet for et jerngreb omkring stillingen, da det lykkedes ham at plante en stærk løber på e5, som stod dækket af en springer på f3. Efter partiet fortalte Isaksen, at han troede, partiet var på vej til remis ved trækgentagelse, men det var desværre ikke en trækgentagelse, som Anders fik med. I stedet for mistede han endnu en bonde, og derefter var det for alvor op ad bakke i slutspillet. Anders kom aldrig op over bakken og opgav forståeligt nok kort efter tidskontrollen.

Det kunne Ole Ryevad også roligt have gjort, men han ville jo have nogle træk med hjem på den alenlange køretur! Åbningsmæssigt gik det fint for Ole i dag, og han fik en stilling, der så ud til at kunne udvikle sig til et godt angreb. Desværre mistede Ole to bønder på ifølge ham selv ret banale fejl, og så stod han i sagens natur skidt. Det lykkedes Ole at forplumre vandene lidt, da han på et tidspunkt snød Jens og vandt en kvalitet. Desværre blev det bare fulgt op af endnu et bondetab, og det var egentlig meget symptomatisk, at lyset i spillelokalet gik ud lidt efter kl. 16, hvor de to sad alene tilbage. Måske var det et signal fra de højere magter om, at Ole lige så godt kunne give op, så vi kunne komme af sted? Tyve minutter så Ole det signal!

Vores sene afgang fra Varde gav os dog en lille sidegevinst, da vi fik lov til at smage den champagne, som værterne under stor festivitas åbnede for at fejre oprykningen til 2.division. Tillykke med oprykningen, Varde! skal det lyde herfra på Horsens Skakforenings vegne!

Sideløbende med vores sejr på 5-3 over Centrum fra Esbjerg havde Varde massakreret Stouby med hele 7-1. Dermed overhalede de Centrum, som ellers førte 2½ points foran Varde inden finalerunden. For os betød rundens resultater, at vi sluttede på den tredjeplads, som har været vores mål lige siden vi tjekkede ud af oprykningskampen. Dermed er vi klar til at tørne ud i næste sæsons Mesterrække sammen med de fire andre kvalificerede hold fra 5.hovedkreds og de tre hold fra den sønderjyske 4.hovedkreds. Det bliver spændende at se, hvordan det spænder af!

Af Eigil Straarup.