mandag den 23. marts 2015

Indkaldes til ordinær generalforsamling i Horsens Skakforening

Hermed indkaldes til den ordinære årlige generalforsamling i Horsens Skakforening, som afvikles:
 

                Tirsdag d. 7. april, 2015 kl. 19.00

i vores lokaler på ASV, Nørrebrogade 38A med følgende dagsorden;

1.               Valg af dirigent.

2         Bestyrelsens ”force majeure klausul”. Punktet udgår.

3.         Formandens beretning. I beretningen skal formanden gøre status over det seneste års begivenheder i foreningen og redegøre for bestyrelsens mål i det kommende år.
 

4.         Kassererens beretning. Kassereren skal med anvendelse af bilag redegøre for regnskabsåret, som går fra 1.januar til 31.december, 2014.

5.         Kontingent. Kassereren har pligt til at fremsætte forslag til det kommende års kontingentsatser. Seniorer betaler fuld takst.

            Pensionister, juniorer og skoleskak-spillere betaler en lavere takst.

6.         Valg til bestyrelsen.

Valg af næstformand og kasserer. Valgene gælder for en  periode på to år. På valg næstformand Søren Grymer-Hansen og kasserer Morten Beuchert.

Begge modtager genvalg.

7.         Valg af revisor. Valgene gælder for en periode på et år. Revisoren skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling.

8.         Indkomne forslag. Bestyrelsen har pligt til at sætte indkomne forslag fra foreningens medlemmer på dagsordenen, såfremt de er i overensstemmelse med vedtægternes §4.

9.         Eventuelt. Alle spørgsmål vedrørende foreningens anliggender kan rejses, men der kan i denne forbindelse ikke træffes beslutninger, fordi det er i strid med vedtægternes §4.
                                                                                 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen jævnfør vedtægternes §4 på adressen:
Skovvej 2, Egebjerg, 8700 Horsens eller på tim@tjec.dk

Vel mødt!

Ingen kommentarer: