onsdag den 24. marts 2010

Referat fra Generalforsamling tirsdag d. 23. marts

I aftes tirsdag den 23.marts kl. 19 startede Generalforsamlingen i Horsens Skakforening anno 2010. Her følger et længere referat fra Generalforsamlingen, hvor 10 af klubbens 18 medlemmer var til stede.

Hele Bestyrelsen var til stede, altså Formand Mogens Buch, Kasserer Leif Dueholm, Webmaster Anders Munch samt Næstformand Tim Bjerre og Søren Grymer-Hansen.

Derudover var fem af klubbens øvrige medlemmer til stede, nemlig Niels Møller Andersen, Erik Pedersen, Søren Würtz Jørgensen, Ole Ryevad og Eigil Straarup.

Punkt 1: Valg af Dirigent. Tim Bjerre foreslog på Bestyrelsens vegne Eigil Straarup som Dirigent. Eigil Straarup var parat til at modtage valg som Dirigent. Der var ingen andre kandidater, og Eigil Straarup blev valgt med akklamation.

Punkt 2: Bestyrelsens ”Force majeure klausul”. Punktet udgik, da Bestyrelsen ikke i indkaldelsen til Generalforsamlingen ønskede at bruge klausulen.

Punkt 3: Formandens beretning. Formand Mogens Buch redegjorde kort for det forgangne års vigtigste begivenheder. Horsens Lang Weekend blev fremhævet som årets højdepunkt, og derudover gjorde formanden også status over Horsens Skakforenings sæson i holdkampene i Mesterrækken samt resultaterne i Vinterturneringen og Bymesterskabet, der dog ikke er færdigt endnu. Formanden nævnte også de 3 foredrag i årets løb med IM Klaus Berg, samt foredrag af klubbens egne medlemmer Henrik Mortensen og Eigil Straarup. Han nævnte også Gågade-matchen mod Evans/Vejle på Søndergade i august 2009. Endelig rettede han på klubbens vegne en tak til Marianne og Judy for deres kolossale arbejdsindsats under ”Den Lange”.
Målsætningerne for den kommende sæson er at lave en Horsens Lang Weekend 2010, som får endnu flere deltagere end de 43 deltagere i 2009, flere titelholdere og en turnering, som forhåbentlig også giver et lidt større overskud til klubkassen! Det er også et mål for det kommende år, at der igen skal spilles to Gågade-matcher mod Evans/Vejle, fordi det er en mulighed for klubben for at profilere sig udadtil. Endelig har Bestyrelsen en målsætning om at øge klubbens medlemsantal. I slutningen af formandsberetningen gjorde Mogens Buch opmærksom på, at han trækker sig som formand og meget gerne vil udtræde helt af Bestyrelsen, hvis der under punkt 6 bliver mulighed for det.
Få øjeblikke og et par spørgsmål senere godkendte Generalforsamlingen formandens beretning, da alle stemte for den.

Punkt 4: Kassererens beretning. Kasserer Leif Dueholm gjorde med anvendelse af en ret omfattende oversigt over bilag rede for regnskabsåret 2009, som for Horsens Skakforening mundede ud i et underskud på 26,57 kr. Efter kassererens beretning og nogle få spørgsmål vedtog Generalforsamlingen enstemmigt kassererens beretning.

Punkt 5: Kontingent. Kasserer Leif Dueholm foreslog uændret kontingent for den kommende sæson, hvilket vil sige 450 kr. per halve år for seniorer og 225 kr. per halve år for juniorer og pensionister. Kassereren har en klar forventning om, at der ikke sker nogen ændringer i kontingentsatserne i forbindelse med Dansk Skak Unions Delegeretmøde i påsken, fordi de sidste år satte kontingentet op løbende hen over to år. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt kassererens forslag.

Punkt 6: Valg til Bestyrelsen. Formand Mogens Buch og webmaster Anders Munch var på valg. Mogens Buch modtog som nævnt i formandens beretning ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Tim Bjerre som ny formand. Ingen andre kandidater blev bragt i spil. Derefter vedtog Generalforsamlingen enstemmigt og med akklamation, at Tim Bjerre bliver ny Formand for Horsens Skakforening. Anders Munch, der også var på valg, meddelte, at han var villig til at modtage genvalg til endnu en periode. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med akklamation, at Anders Munch genvælges. Endelig spurgte Bestyrelsen, om Søren Würtz Jørgensen var interesseret i at blive valgt som menigt medlem til en 2-årig periode i Bestyrelsen. Søren sagde ja tak til opfordringen, hvorefter Generalforsamlingen enstemmigt og med akklamation valgte ham ind i Bestyrelsen. Foreningens nye formand takkede den afgående formand Mogens Buch for den indsats, han har ydet i klubbens organisatoriske arbejde i de seneste 12 år.

Efter valgene til Bestyrelsen i aftes ser Bestyrelsen i Horsens Skakforening således ud. I parentes er nævnt, hvornår de hver især næste gang er på valg til endnu en 2-årige periode;

Formand: Tim Bjerre (2012)
Kasserer: Leif Dueholm (2011)
Webmaster: Anders Munch (2012)
Søren Grymer-Hansen (2011)
Søren Würtz Jørgensen (2012)

Punkt 7: Valg af to revisorer. Anders Munch og Ole Ryevad var begge på valg til endnu en 1-årig periode. Begge var indstillede på at tage endnu en periode. Generalforsamlingen genvalgte dem begge enstemmigt og med akklamation.

Punkt 8: Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 9: Eventuelt. Under eventuelt var der en debat, som varede over en time. Derfor kommer der her blot de væsentligste konklusioner fra debatten i punktform;

• Formand Tim Bjerre og Søren Grymer-Hansen var til Generalforsamling i 5.hovedkreds i lørdags 20.marts. De gav en kort redegørelse for de vigtigste beslutninger og debatter fra den Generalforsamling, som herefter var genstand for livlig debat på Generalforsamlingen.

• Søren Grymer-Hansen foreslog, at Horsens Skakforening ansøger om at blive vært for finalen i holdturneringen i Mesterrække 1 i fusionen mellem 4.hovedkreds og 5.hovedkreds i foråret 2011. Generalforsamlingen gav i aftes opbakning til forslaget, såfremt de praktiske og organisatoriske forudsætninger for værtskabet er i orden.

• Bestyrelsen er endnu ikke klar over, om de vil være i stand til at repræsentere klubben ved Dansk Skak Unions Delegeretmøde i påsken. Hvis ikke det bliver tilfældet, så er det meget sandsynligt, at Henrik Mortensen som ved tidligere lejligheder tilbydes at repræsentere klubben ved afstemningerne på Delegeretmødet.

• Bestyrelsens målsætning om at øge medlemsantallet i den kommende sæson blev genstand for en livlig debat, som resulterede i, at Søren Würtz Jørgensen og Eigil Straarup i den kommende sæson skal stå i spidsen for en kampagne, som skal forsøge at indfri målsætningen. Jørgensen og Straarup skal senere finde ud af, hvordan det skal kommunikeres ud til offentligheden, hvem der er målgruppen, hvordan det rent praktisk skal foregå etcetera. Andre af klubbens medlemmer kan og vil blive inddraget i kampagnen, der kommer til at foregå i næste sæson, fra september 2010 frem til påsken 2011.

• Der var også en livlig debat om, hvordan man kan øge aktivitetsniveauet i klubbens daglige liv. I den forbindelse blev der fremsat en hel række forskellige synspunkter, men det førte ikke frem til nogen klare konklusioner.

• Horsens Lang Weekend 2009 blev også diskuteret ivrigt. Der var bred enighed om, at det i alle henseender var en fantastisk glæde, at turneringen er kommet så stærkt tilbage. Konklusioner var der ingen af, men der var bred enighed om, at ”Den Lange” anno 2010 har gode muligheder for at blive endnu bedre. Bestyrelsen kunne i øvrigt fortælle, at der allerede er åbnet for online-tilmelding på klubbens hjemmeside, og indtil videre er der fem tilmeldte deltagere.

• Herefter sluttede Generalforsamlingen anno 2010 kl. 21.15 med at der traditionen tro blev råbt et trefoldigt ”hurra og længe leve” for Horsens Skakforening.

Ingen kommentarer: