søndag den 24. marts 2013

Referat af Generalforsamling i Horsens Skakforening, tirsdag 19. marts, 2013.

1.      Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Eigil Straarup som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

2.      Bestyrelsens ”force majeure klausul”.

Da det i de senere år ikke har været muligt at få valgt to revisorer, foreslog Bestyrelsen at dette ændres til én revisor plus én revisorsuppleant. Det vil sige at vedtægternes § 5 stk. 2 ændres til: ”Valg af én revisor og én revisorsuppleant. Valgene gælder for en periode på ét år. Revisor (eller revisorsuppleant) skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling”.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

3.      Formandens beretning.

I sin beretning redegjorde formand Tim Bjerre for, hvordan de forskellige koordinerede turneringer i klubbens regi forløb i det forgangne år. På samme måde blev der redegjort for holdskaksæsonen. Endvidere konstaterede formanden, at medlemstallet i en efterhånden længere periode har ligget stabilt omkring 20 medlemmer.

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

4.      Kassererens beretning.

Kasserer Morten Jensby uddelte et regnskab for 2012/13, som fremviste et underskud. Kassereren pointerede indledningsvis, at regnskabet var gjort op for perioden 1. april, 2012- 28. februar, 2013 på grund af kalendermæssige periodeforskydninger. Kassereren fortalte endvidere, at overskuddet fra ”Den Lange” anno 2012 ikke fremgik af regnskabet samt seneste kontingent indbetalinger heller ikke var medtaget, hvorfor regnskabet i virkeligheden gav et overskud.

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev kassererens beretning enstemmigt vedtaget.

5.      Kontingent.

Kasserer Morten Jensby foreslog, at kontingentet fortsætter med samme takster som sidste år, altså kr. 450,- for seniorer og kr. 275,- for juniorer og pensionister.

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev kassererens forslag enstemmigt vedtaget.

6.      Valg til Bestyrelsen.

Valg af næstformand og kasserer. Valgene gælder for en periode på to år. På valg er næstformand Søren Grymer-Hansen og kasserer Morten Jensby. Begge modtager genvalg.

Begge blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater. Herefter ser Bestyrelsen således ud. I parentes angives, hvornår hver enkelt næste gang er på valg:

Formand: Tim Bjerre (2014).

Næstformand: Søren Grymer-Hansen (2015)

Kasserer: Morten Jensby (2015)

Webmaster: Anders Munch (2014)

Materialeforvalter: Søren Würtz-Jørgensen (2014)

7.      Valg af én revisor og én revisorsuppleant. (jævnfør Bestyrelsens ”force majeure klausul”!)

Anders Munch var villig til at modtage genvalg som revisor, men påpegede samtidig, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis man kunne finde en revisor, der ikke er med i Bestyrelsen. Eigil Straarup meldte sig som kandidat til at blive revisor.

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer vedtog generalforsamlingen enstemmigt, at Eigil Straarup bliver revisor, og Anders Munch bliver revisorsuppleant.

8.      Indkomne forslag.

Der var ét forslag fra Bestyrelsen: Bestyrelsen foreslog, at teksten i vedtægternes § 4 ændres til ”…indkaldes med mindst to ugers varsel” i forhold til den nuværende tekst, der hedder…. ”indkaldes med mindst tre ugers varsel”.

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev Bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget.

9.      Eventuelt.

Under eventuelt blev fire punkter drøftet i et visionært perspektiv:

Timeturneringen i Horsens Skakforening: Timeturneringen er en turnering, der kører hver tirsdag både forår og efterår på klubaftener i Horsens Skakforening sideløbende med Bymesterskabet og Vinterturneringen. Formand Tim Bjerre efterlyste én eller flere personer til at være primus motor for Timeturneringen. Efter en række spørgsmål og kommentarer blev Lars Friis tovholder for turneringen, mens Søren Würtz Jørgensen blev suppleant.

”Den Lange” anno 2013: Formand Tim Bjerre efterlyste tilbagemeldinger fra alle klubbens medlemmer omkring, hvor meget de hver især vil yde under årets turnering i Horsens.

Turneringer i Horsens: Under denne debat kom der flere ideer og forslag til, hvordan Horsens Skakforening fremover kan profilere sig og tiltrække nye medlemmer. De ideer har Bestyrelsen nu taget ad notam.

Forventninger til holdskak: Formand Tim Bjerre efterlyste forventninger til næste års holdturnering, og herunder drøftede vi Dansk Skak Unions forslag til en ny struktur for holdturneringen. Der var bred enighed om at forkaste Dansk Skak Unions forslag.

Referat af Eigil Straarup.

Ingen kommentarer: